Barathiar’s Bharatha Samudhayam Vazhgave, choralised by MB Srinivasan – Watch Video

The Junior and Sub-junior children of Madras Youth Choir performing at Barathiar Illam, Triplicane, Barathiar’s Bharatha Samudhayam Vazhgave, choralised by MB Srinivasan.